Regulamin

Regulamin obowiązujący w Klubie od dnia 24.04.2013 r.

 

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW I MIŁOŚNIKÓW KOTÓW NORWESKICH "AGNAR"

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Klub Hodowców i Miłośników Kotów Norweskich Leśnych AGNAR, w dalszej części regulaminu nazywany jest Klubem.

§ 2
1. Klub zrzesza hodowców i miłośników Kotów Norweskich Leśnych.
2. Pod pojęciem:
a) "Hodowca - rozumie się członka zwyczajnego posiadającego jednego lub więcej kotów norweskich leśnych z rodowodem zdolnych do rozrodu .
b) "miłośnik" - rozumie się członka zwyczajnego lub członka młodzieżowego sympatyzującego się z ideami klubu i/lub posiadającego kota norweskiego leśnego z rodowodem bez praw hodowlanych/kastrata.

§ 3
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4
1. Celem Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz przede wszystkim kotów rasy norweski leśny oraz wszystkich innych kotów, poprzez:
a) propagowanie rasy oraz upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasy norweski leśny,
b) kształtowanie świadomości właścicieli i hodowców kotów rasy norweski leśny w zakresie pielęgnacji i żywienia, prowadzenia planów hodowlanych, kojarzenia kotów, genetyki, profilaktyki i zwalczania chorób,
c) propagowanie i wspieranie hodowli kotów rasowych, zwłaszcza hodowli kotów norweskich leśnych zarejestrowanych w FIFe, WCF, TICA,
d) szerzenie idei szeroko rozumianej współpracy między hodowcami, właścicielami i miłośnikami kotów norweskich leśnych oraz posiadaczami innych zwierząt domowych,
e) propagowanie akcji rasowy = rodowodowy,
f) kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie świadomego i celowego rozmnażania kotów,
g) propagowanie kastracji i sterylizacji kotów nierasowych, bezdomnych oraz kotów rasowych nieprzeznaczonych do hodowli,
h) propagowanie zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności faktu, że każdy kot, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę oraz humanitarne traktowanie,
i) budowanie zaufania ludzi do kotów jako najlepszego towarzysza człowieka.

§ 5
Założone cele Klub realizować będzie poprzez:
a) współdziałanie z organizacjami należącymi do FIFe, WCF, TICA,
b) współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kotów,
c) umożliwianie wymiany informacji i porad, a także ich upowszechnianie na stronie internetowej, podczas wystaw i pokazów kotów oraz w mediach,
d) wspieranie programów hodowlanych zmierzających do rozwoju populacji kotów norweskich leśnych,
e) pozyskiwanie środków niezbędnych do realizacji celów Klubu.
f) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków młodzieżowych.

§ 7
Członek Klubu ( z wyłączeniem członka honorowego)może być członkiem tylko i wyłącznie jednego Klubu krajowego skupiającego hodowców, właścicieli lub miłośników kotów norweskich leśnych.

§ 8
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna która:
o ukończyła 18 lat,
o posiada pełną zdolność do czynności prawnych
o jest członkiem stowarzyszenia felinologicznego zrzeszonego w FIFe, WCF, TICA lub jest miłośnikiem posiadającym kastrata norweskiego leśnego z rodowodem z którejś z wymienionych organizacji. W przypadku chęci przystąpienia osoby należącej do innego stowarzyszenia niż wymienione wymagana jest zgoda wszystkich członków Klubu.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) uczestniczenia we wszystkich działaniach Klubu
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do Rady Klubu,
d) zgłaszania projektów decyzji
e) korzystania ze strony internetowej Klubu i forum klubowego
f) zaskarżania decyzji Rady Klubu do Ogółu Członków Zwyczajnych,
3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) dbania o dobre imię Klubu,
b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
c) przestrzegania regulaminu i decyzji podjętych przez Klub
d) terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie,
e) nie udostępniania wejścia na forum klubowe osobom nieuprawnionym oraz do przestrzegania zakazu rozpowszechniania treści wypowiedzi z tego forum.

§ 9
1. Członkiem młodzieżowym może być osoba fizyczna która nie ukończyła 18 lat
2. Członek młodzieżowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek młodzieżowy ma prawo ubiegać się o status członka zwyczajnego po osiągnięciu pełnoletniości.
4. Członek młodzieżowy ma takie same zobowiązania jak członek zwyczajny, ale jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 10
1. Osoba deklarująca chęć przystąpienia do klubu powinna:
a) popierać cele Klubu i akceptować jego regulamin,
b) złożyć pisemną deklarację,
c) w przypadku ubiegania się o status członka młodzieżowego złożyć dodatkowo pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na działalność w Klubie.
2. Kandydat zostaje przyjęty na członka decyzją Rady Klubu. Na podjęcie decyzji Rada Klubu ma 14 dni od daty otrzymania deklaracji.

§ 11
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub jest w szczególny sposób zasłużona dla rozwoju rasy kotów norweskich leśnych.
2. Członek honorowy ma prawo brać udział w pracach Klubu z głosem doradczym.
3. Kandydaturę członka honorowego zgłasza co najmniej pięciu członków zwyczajnych lub Rada Klubu.
4. Członka honorowego przyjmuje Rada Klubu w jednomyślnym głosowaniu, po czym występuje do takiej osoby z prośbą o przyjęcie godności członka honorowego Klubu AGNAR.

§ 12
1. Członkostwo w klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, złożonej w formie pisemnej Radzie
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków przez Radę Klubu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki rocznej,
d) wykluczenia z klubu z powodu:
poważnego wykroczenia - w szczególności nieprzestrzegania regulaminu i uchwał władz Klubu, działania na szkodę Klubu i/lub jego członków, umożliwienia wejścia na forum klubowe osobom nieuprawnionym lub rozpowszechniania treści wypowiedzi z tego forum,
e) pozbawienia członkostwa honorowego jednomyślną decyzją Rady Klubu.
2. W przypadku wykluczenia na podstawie przewidzianej w ust. 1 lit. d) - f) Rada Klubu zobowiązana jest doręczyć członkowi wykluczanemu pismo z decyzją wraz z uzasadnieniem, zawierającym pouczenie o prawie do odwołania się do Ogółu Członków Zwyczajnych, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Za pismo uważa się również e-mail wysłany na ostatni znany adres pocztowy, a za datę jego doręczenia - datę wysłania z adresu poczty klubowej.
3. W przypadku złożenia w terminie odwołania, o którym mowa w ust. 2, ostateczną decyzję podejmuje Ogół Członków Zwyczajnych poprzez głosowanie na forum klubowym. Głosowanie jest zarządzane przez Radę Klubu i trwa 7 dni od daty zarządzenia. Decyzja o wykluczeniu zostaje uchylona zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu, z wyłączeniem osoby składającej odwołanie.
4. Osobę, o której mowa w ust. 2 Rada Klubu skreśla z listy członków z upływem 14-dniowego terminu na złożenie odwołania lub po odrzuceniu odwołania.

ROZDZIAŁ IV

KARY I NAGRODY

§ 13
1. Członkowi zwyczajnemu i młodzieżowemu, za aktywną pracę na rzecz Klubu, osiągnięcia hodowlane, pracę na rzecz rasy lub dla dobra kotów bezdomnych, Rada Klubu może przyznać nagrody w postaci:
a) pochwały na forum klubowym,
b) dyplomu,
c) pucharu,
d) nagrody rzeczowej.
2. Wręczanie nagród wymienionych w ust. 1 lit. b) - d) winno mieć uroczystą oprawę i odbywać się w miarę możliwości przy okazji wystaw lub pokazów kotów rasowych w Polsce.

§ 14
Członkowi zwyczajnemu i młodzieżowemu za naruszanie postanowień regulaminu i etyki, działanie na szkodę Klubu lub rasy, mogą być wymierzane kary w postaci:
a) upomnienia,
b) nagany na forum klubowym,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od miesiąca do jednego roku,
d) wydalenia z Klubu.


ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 15
Strukturę organizacyjną Klubu tworzą:
a) Ogół Członków Zwyczajnych,
b) Rada Klubu,

§ 16
1. Ogół Członków Zwyczajnych jest najwyższą władzą Klubu.
2. W przypadku zarządzania głosowania Rada Klubu zobowiązana jest powiadomić wszystkich członków zwyczajnych droga mailową o dacie i problematyce głosowania.
3. Decyzje Ogółu Członków Zwyczajnych zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu z wyjątkiem zapisu § 26 ust. 2
4. Platformą wymiany uwag, głosowań jest forum klubowe.

§ 17
Do kompetencji Ogółu Członków Zwyczajnych należy w szczególności:
a) określanie głównych kierunków działalności Klubu,
b) uchwalanie regulaminu i jego zmian,
c) wybór i odwoływanie Rady Klubu,
d) przyjmowanie dorocznego sprawozdania Rady Klubu z jej pracy oraz działalności Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od składek i świadczeń,
f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od decyzji Rady Klubu
g) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z zapisami z § 26,
h) podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych pod dyskusję i głosowanie.

§ 18
1. Rada Klubu kieruje działalnością Klubu na podstawie regulaminu i decyzji Ogółu Członków Zwyczajnych oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Ponosi odpowiedzialność przed Ogółem Członków Zwyczajnych.
2. Rada Klubu składa się z 3 osób, wybieranych spośród członków zwyczajnych Klubu.

§ 19
Do zakresu działań Rady Klubu należy:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
b) wykonywanie decyzji Ogółu Członków Zwyczajnych,
c) bieżące prezentowanie stanu finansów Klubu,
d) bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
e) przygotowywanie projektów decyzji obowiązujących wszystkich członków Klubu,
f) powoływanie zespołów roboczych, komisji poprzez wyznaczenie imienne do nich członków klubu lub też w drodze ogłoszeń na forum klubu, oraz określanie ich zadań,
g) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, zgodnie z zapisami regulaminu § 10 pkt. 2
h) rozpatrywanie naruszeń regulaminu Klubu, wymierzanie kar regulaminowych i przyznawanie nagród regulaminowych,
i) nadawanie godności członka honorowego.

§ 20
1. Kadencja Rady Klubu trwa 2 lata, a wybór członków odbywa się przez głosowanie internetowe Ogółu Członków Zwyczajnych.
2. Głosowanie trwa 7 dni i jest poprzedzone 14-dniowym okresem, w którym zgłaszane są kandydatury. Kandydat do Rady Klubu może samodzielnie zgłosić swoja kandydaturę.
3. Kandydaci są zobowiązani w okresie zgłaszania kandydatur do wyrażenia zgody na kandydowanie. Brak takiej zgody równoznaczny jest z odmową kandydowania.
4. Spośród zgłoszonych kandydatów każdy członek zwyczajny może poprzeć do 3 osób.
5. Do Rady Klubu wchodzą trzy osóby, które uzyskały najwięcej głosów spośród kandydatów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie w terminie 3 dni. Dodatkowe głosowanie obejmuje wyłącznie kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali równą liczbę głosów. W razie konieczności procedurę powtarza się, aż do obsadzenia trzech miejsc w Radzie Klubu.
6. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej niż 5, przedłuża się czas na zgłaszanie kandydatur na 2 okresy trzydniowe do momentu uzyskania co najmniej 5 kandydatur.
 7. Jeżeli w wyniku procedury określonej w ust. 2 i 6 do Rady Klubu kandydować będą tylko trzy osoby przyjmuje się, że z upływem terminu określonego w ust. 2 lub kolejnych dwóch terminów trzydniowych określonych w ust. 6, zgłoszeni kandydaci zostali wybrani do Rady Klubu przez aklamację.

§ 21
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy Rady jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 składu Rady.
2. W przypadku braku kandydatów lub ustąpienia kolejnego, drugiego w ciągu kadencji członka Rady Klubu, Rada Klubu zarządza wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające odbywają się według procedury określonej w § 20 ust 2-6 i dotyczą liczby wakatów. Na jeden wakat wymagana liczba zgłoszonych kandydatów wynosi trzech.

§ 22
1. W zakresie swoich kompetencji Rada Klubu podejmuje decyzje, które przyjmuje w drodze głosowania. Za decyzją musi głosować co najmniej dwóch członków Rady.
2. Decyzje Rady Klubu publikowane są na forum klubowym.

§ 23
Rada Klubu jest zobowiązana do publikowania na forum klubowym sprawozdania ze swojej pracy oraz działalności Klubu w terminie do 31 stycznia każdego roku.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE

§ 24
1. Działalność Klubu finansowana jest z następujących źródeł:
a) wpisowego,
b) składek członkowskich,
c) darowizn, zapisów, spadków, dotacji
2. Wysokość składki należnej za dany rok kalendarzowy podawana jest na stronie www.nfo.pl w zakładce "Agnar".
3. Składka członkowska jest płatna w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego każdego roku, przy czym za datę płatności uważa się datę wpływu pieniędzy na konto podane na forum klubowym.
4. Finanse Klubu są jawne i Rada Klubu prezentuje je na bieżąco na forum klubowym.

ROZDZIAŁ VII

STRONY INTERNETOWE KLUBU

§25
1. Wszyscy członkowie są uprawnieni do korzystania ze stron internetowych Klubu.
2. Wszelkie informacje dotyczące członka Klubu zamieszczane są na stronach internetowych Klubu wyłącznie na jego wniosek.
3. Klub zapewnia każdemu członkowi:
a) zamieszczenie i aktualizację na stronie klubowej www.nfo.pl informacji teleadresowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej). Zamieszczenie danych i ich aktualizacja następuje na wniosek członka w zakresie, w jakim przekaże dane na adres poczty klubowej,
b) zamieszczenie i aktualizację na stronie klubowej informacji o kotach utytułowanych, osiągnięciach wystawowych, kocurach kryjących i kociętach, znajdujących się u członków Klubu.
c) zamieszczenie lub aktualizacja danych, o których mowa w ust. 3 odbywa się w terminie trzech dni roboczych od ich przesłania na adres poczty klubowej.
4. Wpisy na poszczególne listy przysługują:
a) na listę hodowli, kocurów kryjących i kotów z tytułami - po uzyskaniu członkostwa,
b) do "Alei Gwiazd" - kotom, które osiągnęły sukcesy wystawowe po uzyskaniu przez właściciela członkostwa,
c) do "Zdobywców Tytułów" - wszystkim kotom członka Klubu, przy czym nagrody przysługują tylko kotom, które uzyskały tytuły po uzyskaniu przez właściciela członkostwa.
d) na listę kociąt następuje po 6 miesiącach od uzyskania członkostwa przez hodowcę

5. W celu właściwego działania poczty klubowej i klubowej strony internetowej, członkowie są zobowiązani:
a) drogą mailową na adres klubowy przesyłać wszelkie dotyczące ich zmiany danych teleadresowych,
b) minimum raz w miesiącu aktualizować informacje o kociętach znajdujących się w hodowli w zakresie aktualnych zdjęć oraz statusu kociąt. Po ukończeniu przez kocięta 6 miesięcy życia zdjęcia aktualizować można co dwa miesiące. Informację o wyjściu kociaka z hodowli należy przekazać na adres poczty klubowej najpóźniej do 10 dni.
c) w przypadku braku aktualizacji danych, zgodnie z pkt. "b", dane dotyczące kociąt zostają usunięte ze strony internetowej Klubu,
d) przesyłać na adres poczty klubowej dane do umieszczenia na podstronach "Aleja Gwiazd" i "Zdobywcy Tytułów"
e) przesyłać dane na adres poczty klubowej w wiadomościach nie przekraczających rozmiaru 2 Mb, przy czym rozmiar jednego zdjęcia nie powinien przekraczać 800 x 600 pikseli.
f) Każdy członek Klubu, posiadający własną stronę internetową lub stronę internetową swojej hodowli, jest zobowiązany do zamieszczenia w widocznym miejscu na stronie głównej, logo klubu, powiązanego z odnośnikiem do strony klubowej www.nfo.pl. Logo Klubu udostępniane jest każdemu członkowi przez Radę Klubu.
g) W przypadku nowych członków dane, o których mowa w ust. 3 i 4, zamieszcza się na stronie internetowej klubu po spełnieniu obowiązku wynikającego z ust. 5. f).
h) W przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z ust. 5. f) lub zaprzestania dalszego wywiązywania się z tego obowiązku, z listy hodowców na stronie internetowej Klubu usunięte zostaną wszelkie dane członka, poza imieniem i nazwiskiem oraz nazwą hodowli.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. Uchwalenie lub zmiany Regulaminu Klubu wymagają decyzji Ogółu Członków Zwyczajnych, podjętej większością głosów, osób biorących udział w głosowaniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu bądź jego przekształceniu w Stowarzyszenie lub w innego typu organizację społeczną wymaga decyzji Ogółu Członków Zwyczajnych, podjętej większością 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu.
3. W razie podjęcia decyzji o przekształcenie Klubu w Stowarzyszenie lub w innego typu organizację społeczną cały majątek Klubu przechodzi na Stowarzyszenie lub innego typu organizację społeczną, która będzie kontynuować cele i zadania Klubu Agnar oraz pozostanie przy nazwie "Agnar".
4. W razie podjęcia decyzji o rozwiązaniu Klubu, Ogół Członków Zwyczajnych:
- podejmuje decyzję o wyborze placówki zajmującej się kotami bezdomnymi na rzecz której zostanie przeznaczony cały majątek Klubu.
- powołuje trzyosobową komisję likwidacyjną

§ 27
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ogół Członków Zwyczajnych
 

 

Powrót na początek strony